Mobipocket Reader Desktop 6.2 – đọc ebook dạng .prc

Mobipocket Reader Desktop là chương trình đọc các ebook dạng .prc.

Nhấn vào đây để tải:

http://www.mobipocket.com/en/Downloa…ailsReader.asp

Sau khi tải về chạy chương trình để cài đặt là bạn có thể đọc được ebook dạng .prc

 

This entry was posted in Văn phòng. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s